Bio-energie & Biomassa : 4 : mijn favorieten

In de voorgaande ‘Bio-energie & Biomassa’ -posts ging het over de verschillende generaties. In deze post ga ik effe mijn persoonlijke favorieten toelichten.

– Korte Omloop Hout (KOH) : Wilgen en Populieren die gekweekt worden om op korte termijn veel hout op te brengen. Dit hout kan gebruikt worden als brandhout, maar ook in biomassa-centrale’s zoals het ERDA in Bertrix. KOH kan geteeld worden op slechte gronden (te nat voor gewone landbouw bvb), maar ook op verontreinigde gronden. Andere mogelijkheden zijn spoorwegbermen, bermen van autostrades, bufferzones rondom landbouwgronden (de Wilgen en Populieren gaan dan nog extra voorkomen dat sproeimiddelen of nutri?ɬ´nten uitspoelen in bvb sloot of beek). In Belgi?ɬ´ potentieel genoeg!

– GFT : Groente, Fruit en Tuinafval kan perfect gemengd worden met energiegewassen zoals mais, en mengmest en vergist worden in een Biogas-reactor. GFT wordt verzameld op het containerpark en afgevoerd om te composteren. Op die manier gaat een grote hoeveelheid methaangas verloren. Na de vergisting kan dit geheel nog gecomposteerd worden, de nutri?ɬ´nten voor de tuin, zonder de stankoverlast van openlucht-compostering!

– Energiegewassen zoals Mais, Aardpeer, Miscanthus, Switchgrass zijn ook favorieten, maar daar zitten we met de negatieve impact op de voedselproductie. Toch blijf ik geloven in de mogelijkheden die deze teelten bieden. In de grote landbouwstreken zoals het midwesten van de States, of de grote vlaktes in Rusland zijn er velden genoeg die braak blijven liggen.

In een volgende post, Ethiek & Biomassa.