Burgemeester zoekt alternatief voor windmolens

Zo titelt ondermeer Het Nieuwsblad vandaag.
Men wil in Merchtem windmolens zetten. Na veel onderzoek is er 1 locatie geschikt bevonden, namelijk de Hoge Jan op de grens tussen Peizegem en Buggenhout. Toen ik dit de eerste keer las, enkele weken geleden, had ik er al mijn bedenkingen bij, en met dit nieuwe artikel wordt het er niet beter op…

Ik ben een grote voorstander van alternatieve, hernieuwbare energiebronnen. Maar blijkbaar bekijk ik de zaken vanuit een ander perspectief dan de meeste mensen rondom mij… Zo ben ik geen grote voorstander van windmolens en zonne-energie. (Daarover meer in een andere blogpost.)

Wat met opvalt in het krantenartikel is dat 1 negatief advies voldoende is om het project niet te laten doorgaan. Geachte Heer Burgemeester, Beste Eddy, bij deze een negatief advies, ook al is het van een burger.
Windmolens zijn niet de toekomst van de hernieuwbare energie, zeker niet in Merchtem. Windmolens zijn hoogstens een aanvulling op continue energiebronnen.

Concreet voor Merchtem zouden windmolens niet meer zijn dan enkele storende elementen in het landschap die enkel bij wind piek-energie leveren, maar globaal genomen niet voldoende om 70% van de inwoners te voorzien van groene energie. Willen we de alom gekende skyline van Merchtem, met als enige herkenningspunt de oude Ginder-Ale brouwerij, echt bezoedelen met laag-rendement vehikels?

Naar mijn bescheiden mening moet een landelijke gemeente als Merchtem volop de kaart trekken van biomassa. Merchtem heeft nog altijd een hele resem actieve boeren, waaronder enkele zeer grote jongens. Merchtem heeft enkele industrietakken die bij de toepassing van biomassa gebaat zouden zijn. Merchtem heeft een niet onaardig areaal aan bermkanten, boskanten en kleine landschaps-elementen. De inwoners van Merchtem brengen jaarlijks redelijk wat groen- en GFT-afval naar het containerpark.

Door een gedecentraliseerd systeem van gekoppelde biomassa-units kan Merchtem zichzelf voorzien van elektriciteit en warmte.

Wat hieronder volgt is een denkoefening die ik hier nu maak, en natuurlijk openstaat voor herwerking, discussie en de nodige bedenkingen.

Biomassa in Merchtem:

Aanvoer op het containerpark: groenafval, gft-afval
Deze fracties kunnen gescheiden worden in hout en zachte biomassa.

Aanvoer eigen aan de gemeente: groenafval, bermmaaisel, grasmaaisel
Deze fracties kunnen gescheiden worden in hout en zachte biomassa.

Aanvoer uit land- en tuinbouw: mest (vaste en drijfmest), gewasresten, afval van groentenkwekerij, bijproducten
Deze fracties kunnen gescheiden worden in mest, hout(ige) en zachte biomassa.

Toepassing van biomassa in Merchtem:

Koeweidestraat:
Boerderij L Vanderstraeten heeft vaste mest. Door een juiste vermenging van vaste mest met GFT-afval en zachte biomassa kan droge vergisting toegepast worden.
Door verbranding van het op die manier gewonnen biogas wordt er elektriciteit en warmte geproduceerd. Elektriciteit kan op het net geplaatst worden, de warmte kan gebruikt worden in de gemeentelijke loods, en eventueel bij andere afnemers (Firma Thomas, Peugeot garage etc)
Containerpark is de ideale verzamelplaats voor biomassa. Er kan zowel aanvoer gebeuren van de burgers als van de gemeentelijke diensten zelf. Na verkleining en scheiding zijn er 2 stromen. De houtige biomassa en de zachte. De zachte kan richting Boerderij Vanderstraeten, de houtige kan in een biomassa-ketel verbrand worden. Opnieuw hebben we elektriciteit en warmte als eindproducten. Elektriciteit voor op het net, warmte die onder vorm van hoge druk stoom kan gerecupereerd worden in de industriële wasserij.

Brussegem:
Meer bepaald ergens op de lijn tussen Witloofkweker Tirry, Loonwerken Eylenbosch en Boerderij Van Den Eynde.
Olivier Eylenbosch is onder meer gespecialiseerd toepassing van vooral mengmest. Van Den Eynde heeft als grote melkveehouder ook toegang tot een serieuze hoeveelheid mengmest. Bij Tirry is er jaarrond witloofproductie, waardoor er ook continu een bevoorrading kan zijn van afgetrokken wortels en witloofresten. Verder zijn er in Brussegem nog een aantal kleinere boeren die ook het nodige materiaal zouden kunnen aanbrengen.
De richting hier is natuurlijk vergisting. Zoals hierboven al gesteld, biogas brengt warmte en elektriciteit voort. Elektriciteit voor het net, warmte die kan gebruikt worden voor het jongvee, in een mestverwerkingsproces of bij digestaatdroging.

Peizegem:
Een school om fier op te zijn he, onze Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool. Met zowel technisch als beroeps tuinbouwonderwijs, dierenzorg en biotechniek.
De school zelf heeft een redelijk aanvoer van biomassa, zowel van dierlijke afkomst als uit de serre’s. Verder zit er een grote kippenkwekerij in de ruilverkaveling, zijn er een aantal oudstudenten die in de omtrek een onderneming hebben in tuinaanleg.
De aanvoer is dus vooral redelijk droog, maar zacht materiaal.
Hier is er niet alleen de mogelijk om te denken in de richting van droge vergisting maar kan er het extra gewicht van kennis in de balans geworpen worden. De leerlingen op alle niveau’s worden al tijdens hun studies van dicht bij geconfronteerd met hernieuwbare energie. Voor de tuinbouwstudenten is er de praktische ervaring van het juist prepareren van de biomassa in een toch wel redelijk nieuwe techniek. Voor de biotechniek-studenten is er de hands-on ervaring van het opereren van een biogas-installatie.
En voor de gemeente. Elektriciteit voor op het net, en warmte die kan gerecupereerd worden in de schoolgebouwen, de serre’s etc.

De houtige biomassa kan gerecupereerd worden en gebruikt in een biomassa-ketel, en deze bestaan van klein tot groot. Dus waarom geen biomassaketel in de kelder van het gemeentehuis?

En als we dan alles samen nemen, zou het wel eens kunnen dat Merchtem niet alleen energie produceert voor Merchtemnaren maar ook voor Opwijk, Wemmel, Wolvertem….

Dus misschien moet er niet gewacht worden op een negatief advies voor die windmolens, maar moet er gewoon eens gekeken worden naar andere, continue energiebronnen die ook hernieuwbaar zijn, die in Merchtem jobs kunnen opleveren, die de uitstraling van onze landelijke gemeente sterk gaan verhogen, en die misschien zelfs ook een positief financieel plaatje hebben…

5 Replies to “Burgemeester zoekt alternatief voor windmolens”

  1. Hoe dikwijls moet ik u nog zeggen van eerst nekeer na te denken voor dat ge iets zegt/schrijft?
    Waar in Merchtem is er plaats voor een kerncentrale? Of wacht, we zetten die in uwen hof en trekken de kabel tot hier.

  2. Hoe dikwijls moet ik u nog zeggen mij niet serieus te nemen?
    BBQ/pintjes en dan kunnen we hier een gezellige conversatie over hebben.

    Om het feit dat ik gezellig gebruikt heb zal ik het goed maken voor de whacker;
    Toine, ge zijt een groen jeanet. <3

Comments are closed.